Susodco

SLJEDEĆI KORACI


Priprema četiriju zajedničkih istraživanja na nacionalnoj razini fokusiranih na kapacitete za socijalni dijalog i četiriju izvješća.

1. Izvješće o stanju socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini u šest uključenih zemalja koje pokriva trenutne probleme i trendove u socijalnom dijalogu na sektorskoj razini u usporedbi s višegodišnjim akcijskim planom za sektorski socijalni dijalog

2. Izvješće o stručnoj ocjeni industrijskih odnosa u prošlosti i sadašnjosti te sektorskih inicijativa i projekata koje financira Europska unija

3. Izvješće o unutarnjim i vanjskim vezama između organizacija poslodavaca i sindikata u šest zemalja koje sudjeluju u projektu

4. Izvješće o kapacitetima organizacija koje sudjeluju u socijalnom dijalogu za provedbu socijalnog dijaloga