Susodco

ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО


Европейският социален диалог се отнася до дискусии, консултации, преговори и съвместни действия, включващи организации, представляващи двете страни на индустрията (работодатели и работници). Социалният диалог на всички нива е предпоставка за функционирането на европейската социална пазарна икономика и е от съществено значение за насърчаване както на конкурентоспособността, така и на справедливостта. Строителният сектор осигурява 14,8 милиона работни места и допринася за около 9 % от БВП на ЕС. Освен това той създава нови работни места, стимулира икономическия растеж и предлага решения за обществени, климатични и енергийни предизвикателства.

Контекст и описание на проект SUSODCO

Партньорите в социалния диалог (СД) на строителната индустрия от Централна (Словения, Унгария), Югоизточна (Хърватия, България) и Южна Европа (Кипър, Гърция) ), желаещи и ангажирани да сътрудничат по-активно, както и предвид резултатите от предварително проучване, показващо общи предизвикателства, взеха решение да кандидатстват за финансиране на европроект (SuSodCo), насочен към теми, които целят: първо, укрепване и изграждане на капацитет за национален секторен СД и второ, по-активен принос към европейския СД (ЕСД). Проектът SuSodCo е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на партньорите в социалния диалог в строителната индустрия от държавите-членки от Централна, Източна и Югоизточна Европа. В този смисъл, основната цел на проекта SuSodCo е да предостави на националните секторни партньори в СД липсващия ключов капацитет, който ще им позволи да бъдат по-активно ангажирани в секторния социален диалог и да засилят функциите си на национално ниво, което ще предостави възможност за растеж, развитие и активно включване в секторните дейности на ЕСД.