Susodco

PODPORA SOCIALNEMU DIALOGU ZA UČINKOVITOST GRADBENEGA SEKTORJA V PRIHODNOSTI


Evropski socialni dialog se nanaša na razprave, posvetovanja, pogajanja in skupne ukrepe, ki vključujejo organizacije, ki zastopajo obe strani industrije (delodajalce in delavce). Socialni dialog na vseh ravneh je predpogoj za delovanje evropskega socialnega tržnega gospodarstva in ključnega pomena za spodbujanje konkurenčnosti in pravičnosti. Gradbeni sektor zagotavlja 14,8 milijona neposrednih delovnih mest in prispeva okrog 9 % BDP-ja v Evropski uniji. Ustvarja tudi nova delovna mesta, spodbuja gospodarsko rast in zagotavlja rešitve za družbene, podnebne in energetske izzive.

Kontekst in opis projekta SUSODCO

Partnerji socialnega dialoga na področju gradbeništva iz srednje Evrope (Slovenija, Madžarska), jugovzhodne Evrope (Hrvaška, Bolgarija) in južne Evrope (Ciper, Grčija), ki so se zavezali k dejavnejšemu sodelovanju v obliki konzorcija, so se na podlagi predhodnih raziskav, ki kažejo skupne izzive in vprašanja, odločili, da bodo prijavili nov skupen projekt EU (SuSodCo) na temo socialnega dialoga z namenom opolnomočenja in krepitve zmogljivosti nacionalnega trajnostnega socialnega dialoga na ravni gradbenih dejavnosti ter tudi za dejavnejši prispevek k evropskemu socialnemu dialogu. Projekt SuSodCo se osredotoča na krepitev zmogljivosti, spodbujanje, prepoznavnost in vzajemno priznavanje ter medsebojno zaupanje partnerjev socialnega dialoga v gradbeništvu iz srednje in vzhodne Evrope ter jugovzhodnih držav članic. V tem okviru je ključni cilj projekta SuSodCo, da se partnerjem na področju socialnega dialoga na ravni gradbenih dejavnosti zagotovijo manjkajoče ključne zmogljivosti, ki jim bodo omogočile večjo vključenost v socialni dialog in okrepile njihove operativne funkcije (zmogljivosti) na nacionalni ravni, omogočile njihovo rast, razvoj in dejavno vključevanje nacionalnega dialoga gradbenih dejavnosti v evropski socialni dialog.