Susodco

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА


Ние планираме да разработим нова безплатна адаптиранасекторна платформа по СД в областта на строителството, която ще съдържа представяне на ключови предишни инициативи за СД и проекти на ЕС за по-нататъшно разпространение и използване на концепциите, прилаганите методологии, резултати и ефекти, постигнати в ЕС.

Имайки предвид, че дейностите на националния СД изискват подкрепа от експерти и включват обратна връзка за националните инициативи и най-добрите практики в областта на СД относно планирането и сравнението на използваните концепции, резултатите, проучванията, посещенията за побратимяване, популяризацията, насоките и инструментите за еврофинансиране и т. н., настоящият проект има за цел да събере всички посочени по-горе характеристики и резултати в цялостен, прозрачен и актуализиран по отношение на съдържанието и експертизата подкрепящ инструмент - специална секторна уеб платформа, посветена на социалния диалог в строителството.

Новата платформа ще отразява минали и текущи дейности по СД и други значими за строителния сектор инициативи на ЕС и ще обогати знанията за историческото развитие на СД на европейско и национално ниво. По-специално, платформата ще улесни националните секторни организации в СД за ефективно и ефикасно сътрудничество, за повишаване на осведомеността по важните за сектора въпроси, за насърчаване на обучението, за привличане на членове, за инвестиране в изграждане на капацитет, за създаване на синергии и в крайна сметка, за насърчаване на бъдещия социален диалог. И накрая, новата платформа може да поддържа и да осигурява разпространението на минали и текущи секторни инициативи и проекти и инициативи на СД в сектора.