Susodco

ЦЕЛИ


Основни цели на проект SUSODCO:

  • да възобнови националните секторни социални партньори;

  • да изгради и подобри техния капацитет за успешно и активно сътрудничество в областта на СД, позовавайки се на следващата Многогодишна работна програма за европейския социален диалог за строителната индустрия (2020-2023 г.) и националните приоритети на СД в строителната индустрия.