Susodco

DODANA VRIJEDNOST I TRAJNI UČINAK PROJEKTA


Planiramo kreirati novu, besplatnu platformu prilagođenu za socijalni dijalog u sektoru graditeljstva koja će sadržavati pregled ključnih prošlih inicijativa i projekata u Europskoj uniji. Platforma bi omogućila daljnje širenje i iskorištavanje koncepata, metodologija, rezultata i učinaka koje su takvi projekti postigli u Europskoj uniji.

Uzimajući u obzir da aktivnosti nacionalnog socijalnog dijaloga zahtijevaju potporu stručnjaka i uključuju povratne informacije o nacionalnim i o najboljim praksama i inicijativama socijalnog dijaloga, o planiranju i usporedbi korištenih koncepata, o rezultatima, studijama, međusobnim posjetama, objavi rezultata projekata, o uputama za financiranje sredstvima Europske unije, itd., cilj ovog projekta je sakupiti sve gore navedene stavke i rezultate u jedan dosljedan, transparentan alat za potporu koji bi bio ažuriran u smislu sadržaja i stručnosti, to jest u posebnu internetsku platformu posvećenu socijalnom dijalogu u sektoru graditeljstva. Nova će platforma sadržavati prošle i sadašnje aktivnosti sektorskog socijalnog dijaloga i aktivnosti vezane za ostale inicijative Europske unije relevantne za sektor graditeljstva te će doprinijeti boljem razumijevanju povijesnog razvoja socijalnog dijaloga na razini Europske unije i na nacionalnoj razini. Platforma će poglavito olakšati nacionalnim organizacijama koje sudjeluju u socijalnom dijalogu da učinkovitije i djelotvornije surađuju u socijalnom dijalogu, da podižu razinu svijesti o pitanjima koja su važna za sektor, da promoviraju osposobljavanje, da privuku članove, da ulažu u izgradnju kapaciteta, da kreiraju sinergije te u konačnici da njeguju socijalni dijalog i u budućnosti (jer će imati kapacitete za to). Naposlijetku, nova platforma također može prikupljati i dalje širiti rezultate prošlih i sadašnjih inicijativa i projekata socijalnog dijaloga na sektorskoj razini.